Handhaving fosfaatrecht ‘overig vleesvee’ middels beleidsregel - Bekijk het laatste fosfaatrechten nieuws op Fosfaatstroom.nl

Handhaving fosfaatrecht ‘overig vleesvee’ middels beleidsregel

17 jul 2019

Vleesveebedrijven waarvan de beschikking fosfaatrechten nog niet definitief is kunnen, op basis van de CBb-uitspraken, wellicht een aantal fosfaatrechten o.b.v. ‘overig vleesvee’ (cat. 102) krijgen. Volgens het CBb heeft RVO ten onrechte voor deze dieren geen fosfaatrechten uitgegeven. Dit zou betekenen, dat voor het houden van deze dieren ook fosfaatrechten nodig zijn. Minister Schouten heeft echter aangegeven dat ze met spoed de wet wil aanpassen overeenkomstig de ‘Beleidsregel fosfaatrechten jongvee’. RVO heeft aangekondigd tot die tijd bij de handhaving deze beleidsregel als uitgangspunt te nemen. Dit houdt in dat voor ‘overig vleesvee’ geen fosfaatrechten nodig zijn.

‘Overig vleesvee’ dat onder diercategorie 102 valt, heeft volgens de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee geen fosfaatrechten nodig. Fosfaatrechten zijn voor vleesveehouders alleen nodig voor jongvee dat bestemd is om een zoogkoe te worden. Om deze reden zijn in 2018 diverse herbeschikkingen afgegeven. 

Het CBb heeft echter in een drietal uitspraken geoordeeld, dat de beleidsregel ten onrechte een beperking stelt aan het begrip ‘melkvee’ uit de Meststoffenwet. De rechter heeft geoordeeld dat het aantal fosfaatrechten gebaseerd moet worden op de definitie ‘melkvee’ uit artikel 1 onderdeel kk van de ‘Meststoffenwet’. Dit betekent dat ook fosfaatrechten toegekend moeten worden voor ‘overig vleesvee’ dat onder categorie 102 valt. Het betreft jongvee ouder dan 1 jaar dat niet bestemd is om een kalf te krijgen met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren.

Als gevolg van de uitspraak moet RVO bij de betreffende bedrijven alsnog rechten toekennen voor het ‘overig vleesvee’. Dit is door de minister ook bevestigd in een Kamerbrief.  Op haar website geeft RVO aan dat alle beschikkingen waarvan de bezwaar- of beroepsprocedure nog loopt herzien zullen worden. Besluiten die al onherroepelijk zijn, zullen niet worden herzien.  

De uitspraak van het CBb betekent dat voor ‘overig vleesvee’ in principe ook fosfaatrechten benodigd zijn. Echter, RVO geeft op haar site aan dat bij handhaving uitgegaan zal worden van de bovengenoemde beleidsregel fosfaatrechten jongvee. Praktisch betekent dit dat er geen fosfaatrechten nodig zijn voor ‘overige vleesvee’.

De minister heeft, in de eerdergenoemde Kamerbrief, aangegeven dat zij de ‘Meststoffenwet’ met spoed wil aanpassen overeenkomstig de inhoud van de beleidsregel. Gezien het bovenstaande zullen er bedrijven zijn die extra rechten zullen verkrijgen, maar deze vervolgens niet nodig zullen hebben, omdat voor dit vleesvee (cat. 102) nu geen fosfaatrechten nodig zijn. Hierdoor kunnen deze bedrijven wellicht meer dieren, waarvoor fosfaatrechten nodig zijn, houden dan op 2 juli 2015 of een aantal rechten verkopen. Gezien de voortdurende discussie over dit onderwerp is de vraag of het verstandig is om hiermee de grens op te zoeken.

Bron: Component Agro

 

LBV (plus) interessant voor u?

Nu de LBV (plus) is opengesteld en u overweegt om mee te doen, wilt u uiteraard de afweging maken of deze regeling voor u interessant is, of dat er een betere deal te realiseren is.
De leden van Fosfaatstroom zijn allen onafhankelijke makelaars/gecertificeerde taxateurs, dus u kunt ook voor dit advies bij hen terecht. Bel/mail hen gerust.

Contact opnemen